منو اصلی


petitrond.gif تبلیغات در سایت
petitrond.gif نقشه سایت
petitrond.gif انجمن جدید سایت
petitrond.gif انجمن قدیم سایت
petitrond.gif دریافت فایل (بخش قدیم)
petitrond.gif دریافت فایل (انجمن قدیم)
petitrond.gif دریافت فایل (انجمن جدید)

icon_community.gif صفحات ویژه کاربران
petitrond.gif پیغام خصوصی
petitrond.gif انجمن جدید سایت
petitrond.gif آخرین ارسالهای انجمنها
petitrond.gif ارسالهای بدون پاسخ
petitrond.gif ارسالهای شما
petitrond.gif صفحه شخصی
petitrond.gif قوانین سایت
petitrond.gif راهنمای سایت
petitrond.gif ورود به انجمن
petitrond.gif عضویت در انجمن

petitrond.gif جزوات فارسی
petitrond.gif کتابهای انگلیسی
petitrond.gif نرم افزار
petitrond.gif نمونه سوالات
petitrond.gif نقشه های اتوکد
petitrond.gif پروژه های دانشجویی
petitrond.gif پایان نامه ها و سمینارها
petitrond.gif نشریات و بخشنامه ها
petitrond.gif مولتی مدیا
petitrond.gif مقالات فارسی
petitrond.gif مقالات انگلیسی

petitrond.gif نرم افزارهای تخصصی
petitrond.gif نرم افزارهای غیرتخصصی
petitrond.gif جزوات فارسی
petitrond.gif کتابهای انگلیسی
petitrond.gif کتابهای غیرتخصصی
petitrond.gif مقالات فارسی
petitrond.gif مقالات انگلیسی
petitrond.gif مولتی مدیا
petitrond.gif نقشه های اتوکد
petitrond.gif پروژه ها
petitrond.gif نمونه سوالات
petitrond.gif نشریات و بخشنامه ها

petitrond.gif طراحی سازه ها
petitrond.gif مباحث اجرایی
petitrond.gif مباحث بنیادی
petitrond.gif مباحث تخصصی
petitrond.gif آیین نامه ها
petitrond.gif نرم افزارها
petitrond.gif گفتگوهای صنفی
petitrond.gif دانلود ها
petitrond.gif متفرقه
آگهی


کانال ایران سازه در تلگرام
آگهی


معرفی کتاب : مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 12
گروه نرم افزاری سازه : 25 خرداد 97 دومین جمعه خاص
طرح اختلاط آسفالت توپکا و بیندر
به نقل از وبلاگ عمران سازه پارسیان

http://www.omransazehparsian.blogfa.com/
جداول و نمودارهای آسفالت توپکا: http://www.khormooj-asphalt.com/topka.pdf
طرح اختلاط کارخانه بیندر کارخانه آسفالت خورموج آسفالت:

1-مشخصات مصالح سنگی

مشخصات مصالح سنگی اخذ شده
 طبق اضهار نظر متقاضی

شماره آزمایشگاهی نمونه

شن درشت دانه

39622

شن متوسط دانه

39623

ماسه شکسته6-0 میلیمتر

39624

فیلر

39425


1-1دانه بندی مصالح سنگی

آزمایش دانه بندی مصالح سنگی بر اساس استاندارد AASHTO-T27  برای مصالح سنگی درشت دانه و ریز دانه برروی چهار نمونه اخذ شده از کارخانه آسفالت خورموج آسفالت انجام پذیرفت . منحنیهای دانه بندی مصالح در شکلهای یک الی چهار ترسیم شده است .

 1-2- آزمایشات مرغوبیت مصالح سنگی

آزمایشات مرغوبیت مصالح سنگی شامل تعیین حدود اتربرگ  (AASTHTO – T89 .T90)،تعیین درصد شکستگی در یک جبهه و دو جبهه ، تعیین ارزش ماسه ای (AASHTO – T176) ، تعیین درصد تطویل و تورق (Bs -812) و تعیین درصد سایش بروش لس آنجلس (AASHTO – T96) برروی مصالح سنگی درشت دانه و ریز دانه انجام پذیرفت که نتایج مربوطه در جدول شماره یک درج گردیده است .

3


2- آزمایشات قیر


آزمایش وزن مخصوص و درجه نفوذ قیر انجام شد که وزن مخصوص قیر  در 25 درجه سانتیگراد برابر با  gr/cm  017/1 و درجه نفوذ قیر برابر با 115 بدست آمده است . با توجه به بالا بودن درجه نفوذ قیر این موضوع به آزمایشگاه استان بوشهر اطلاع داده شد و مقرر گردید قیر جدید ارسال کنند . درجه نفوذ قیر جدید 68 بدست آمد . که طرح اختلاط با این قیر انجام شد .


3- نسبت اختلاط مصالح سنگی

3-1-دانه بندی مخلوط مصالح سنگی

با توجه به نتایج حاصل از دانه بندی مصالح سنگی و فرمول کارگاهی پیشنهادی متقاضی و استفاده از دانه بندی شماره 3 جدول 20-1 نشریه 101 سازمان  مدیریت و برنامه ریزی (تجدید نظر اول) نسبتهای اختلاط بشرح زیر تعیین گردیدند

مشخصات مصالح سنگیشماره آزمایشگاهی نمونهدرصد اختلاط مصالح
شن متوسط دانه39623
15

شن متوسط دانه39623
30

ماسه شکسته6-0 میلیمتر39624
55

 

قابل ذکر است که جهت قرار گرفتن منحنی اختلاط در محدودهٌ مشخصات و انطباق با فرمول کارگاهی از فیلتر در اختلاط استفاده نشده است .

با اعمال نسبتهای فوق درصد رد شده مخلوط مصالح سنگی از الکهای مورد نظر بشرح زیر خاهد بود :

اندازه الک

حدود مشخصات
 طبق دانه بندی IV

میانگین حدود مشخصات
 طبق دانه بندی IV

دانه بندی پیشنهادی
 پیمانکار (فرمول کارگاهی)

درصد وزنی رد شده
حاصل از اختلاط

1 اینچ

100

100

100

100

3/4 اینچ

90-100

95

97

93/4

3/8 اینچ

90-100

68

70

70/2

شماره 4

35-65

50

45

45/9

شماره 8

23-49

36

31

29/7

شماره 50

5-19

12

12

9/3

شماره 200

2-8

5

5

5/6


مخلوط مصالح سنگی جهت ساخت نمونه ها با نسبتهای فوق ساخته شد که منحنی مصالح سنگی بکار رفته در طرح همراه با حدود مشخصات دانه بندی شماره 3 جدول 20- 1 نشریه 101 در شکل شماره پنج ترسیم شده است .

 

3-2- تعیین وزن مخصوص مخلوط مصالح سنگی

آزمایشات تعیین وزن مخصوص حقیقتی ، وزن مخصوص ظاهری و درصد جذب آب مخلوط مصالح سنگی مانده روی الک شماره 8 بر اساس استاندارد AASHTO – T85  و برای مخلوط مصالح سنگی رد شده از الک شماره 8 و مانده روی الک نمره 200 بر اساس استاندارد AASHTO – T100 انجام پذیرفت . نتایج حاصل به انضمام مقادیر وزن مخصوص حقیقی مخلوط مصالح سنگی و وزن مخصوص ماکزیمم و درصد جذب قیر مخلوط مصالح سنگی در جدول شماره دو درج گردیده است .


4-مشخصات مخلوط آسفالتی

نمونه های مخلوط آسفالتی با درصد های مختلف قیر با اعمال 75 ضربه به هر طرف نمونه با قیر ارسالی بروش مارشال ساخته شد . وزن مخصوص نمونه های آسفالتی براساس استاندارد AASHTO-T166  ، استحکام و روانی نمونه ها به استناد روش ASTM – D1559 و حداکثر وزن مخصوص مخلوط آسفالتی با روش AASHTO – T209  تعیین گردیدند . درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی (Air Voids)  ، درصد فضای خالی بین مصالح سنگی (V.M.A) و درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر (V.F.A) به استناد محاسبات مندرج در نشریه Ms2 انستیتو آسفالت محاسبه گردید که منحنی تغییرات کمیتهای فوق با درصدهای مختلف قیر در شکل شماره شش ترسیم شده است .


آزمایش تاثیر آب بر استحکام مارشال انجام شد . بدین ترتیب که سه نمونه مارشال در درصد قیر 5/3 ساخته شد و مدت 24 ساعت در شرایط مستغرق در داخل آب 60 درجه سانتیگراد قرار داده و سپس تعیین مقاومت شدند و با مقاومت سه نمونه مارشال که با شرایط مشابه ساخته شده و در مدت 30 دقیقه در آب 60 درجه سانتیگراد قرار گرفته بودند مقایسه شدند که نسبت متوسط مقاومت سه نمونه مارشال در 24 ساعت به متوسط مقاومت سه نمونه در 30 دقیقه برابر با 79/0 بدست آمد .

این نسبت طبق قسمت پ بند 20-6-5 نشریه 101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تجدید نظر اول) نباید کمتر از 75/0 باشد .


ضمناًٌ وزن مخصوص ماکزیمم در درصدهای مختلف قیر محاسبه گردیده که نتایج به پیوست آمده است.


5-تعیین میزان قیر بهینه

با توجه به منحتی های شکل شماره شش و اصول مندرج در بند 20- 5 – 2 نشریه 101 و بند 9-7 نشریه 234 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد تعیین درصد قیر مناسب برای مخلوط آسفالتی ، و با توجه به آب و هوای منطقه بوشهر مقدار قیر بهینه برابر 9/ 3 ±  درصد نسبت به کل مخلوط آسفالتی بدست می آید.

قابل ذکر است که در اعمال رواداری قیر نسبت به قیربهینه به علت ارضا, پارامترهای آسفالتی ، توصیه می گردد از رواداری 3/0 استفاده گردد .

بدیهی است هر گونه تغییر در مصالح سنگی ، دانه بندی و نسبتهای اختلاط ، کنترل وتعیین مجدد پارامترهای آسفالتی و از جمله درصد قیر بهینه را الزامی می سازد .

 


© کپی رایت توسط ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1386/5/29 (9839 مشاهده)

[ بازگشت ]
دوره طراحی پیشرفته دال و پی در safe 2016