مقالات ششمین کنفرانس مهندسی تونل
تاریخ : دوشنبه، 25 تیر، 1386
موضوع : مقالات فارسی


مجموعه ای از مقالات مربوط به ششمین کنفرانس مهندسی تونل :
برای دانلود مقالات به این آدرس مراجعه کنید.
مقالات به شرح زیر میباشند:تأثير حفر تونل بر منابع آب زير زميني 
سيستم بازرسی و ارزيابي ايمني اجراء تونل
كيفيت مديريت نگهداري تونلهاي راه در ايران
الگوي بهينه فني – اقتصادي چالزني وآتشباري تونل شماره 4 محور ياسوج-باباميدان
تحليل برگشتي در سازه هاي زير زميني (مطالعه موردي نيروگاه لوارك)
طرح نگهداري تونل هاي آب بر بالايي نيروگاه سد گتوند
ارزيابي قابليت اعتماد پوشش اوليه تونل
بهينه سازي پوشش بتني مسلح در بخش تحت فشار تونل انتقال آب گاوشان
بررسي عوامل مختلف ريزش در تونل دسترسي دولايي شهرستان تويسركان
ارزش گذاري پارامترهاي فني مؤثر در انتخاب ماشين تونلزني در محيط هاي سنگي به كمك روش AHP – مثال موردي قطار شهري اصفهان
محاسبه سختي انواع مختلف حائل بندي تونلها بمنظور استفاده در روش همگرايي- فشردگي
ارزيابي اثر موج زلزله SH بر روي تونل بيضي شكل به روش اختلال
بررسي عملكرد پيچ سنگ تمام تزريق با آزمايش كشش در پروژه طرح توسعه مسجد سليمان
كاربرد روش شبيه سازي مونت كارلو در تونل سازي
مقايسه روش هاي طراحي فضاهاي زيرزميني در محيط هاي درزه دار
انتخاب سرمته هاي الماسة مغزه گير براي حفاري هاي ژئوتكنيكي ايران
مدلسازي کابل فولادي تمام تزريق در الگوريتم تغييرشکلهاي ناپيوسته (DDA)
طراحي پوشش بتن مسلح تونل آب بر بالايي سدگتوند بر مبناي اندركنش هيدرومكانيكي توده سنگ و پوشش بتني
مطالعة پتانسيل انفجارسنگ در تونل انتقال آب چشمه لنگان
Performance Prediction Models for Hard Rock Tunnel Boring Machines
بررسي پديده جكينگ هيدروليك (قسمت خروجي) تونل تحت فشار كوهرنگ III
تونلسازي در زمين هاي مچاله شونده
تحليل عددي اندركنش حفاري تونل- پي سازه هاي مجاور در محيط هاي شهري
برآورد پارامتر استاتيك تغيير شكل توده سنگ (D) توسط روش لرزه شناسي Petit Seismic و بررسي نتايج با آزمايش بارگذاري صفحه اي در تونل اكتشافي سد گتوند
به كارگيري سيستم تهويه متمركز در تونل آب بر نيروگاه سيمره و نتايج آن
تأثير شيب سطح زمين، بار خارجي و شكل مقطع تونل بر مقدار نشست زمين حاصل از حفر تونل هاي خاكي
طراحي مقطع و محاسبه پروفيل تغيير شكل محور تونل در گسلهاي فعال تونل سوم كوهرنگ
ارزيابي خطرات زمين شناسي در ساخت تونلهاي بزرگ البرز، آزاد راه تهران- شمال
استفاده از TBM باز در مصالح ريزشي و چگونگي مهار آن در تونل گاوشان
تخمين پارامترهاي مكانيكي توده سنگ با استفاده از تحليل برگشتي هوشمند
برآورد فشار آب زيرزميني بر پوشش نهايي تونل تحت فشار كوهرنگ III
معرفي پروژه تونل سوم كوهرنگ و ارائه روش هاي حفاري در جبهات مختلف
Thrust estimation in small diameter tunnel excavation using slurry pipe-jacking method
تشخيص ابعاد بلوکهاي سنگي در اطراف فضاهاي حفاري شده توسط مدلسازي کامپيوتري و ارائه راهنمايي براي نگهداري اوليه
بررسي جايگزيني سيستم نگهداري شاتكريت در گالري هاي معدن زغال سنگ هجدك
ارزيابي آيين نامه هاي گودبرداري معتبر دنيا و مقايسه آنها با مقررات موجود در داخل كشور
تحليل عددي مكانيزم شكست پايه هاي سنگي در معادن عميق
مشكلات پيش رو در احداث مخازن فشارشكن نيروگاه گتوند عليا (بررسي مقايسه اي با پروژه نيروگاه Aldeadavila در كشور اسپانيا)
تحليل عددي نقش خواص مقاومتي ناپيوستگي ها روي پايداري فضاهاي زيرزميني تحت بارهاي ديناميكي
يك نرم افزار جديد براي طراحي سيستم روشنايي تونلها
تعيين فشار نگهداري حداقل براي سينه كار تونل در روش(EPB)
بررسي ويژگيهاي نشستهاي زماني خاك در اثر حفر تونلهاي كم عمق
محاسبه نرخ مصرف ديسك برشي دستگاه حفر تمام مقطع(TBM) در حفاري سنگ سخت، مثال مورد مطالعه قطعه پنجم تونل انتقال آب قمرود
طراحي پوشش بتني تونل انتقال آب گلاب
تحليل استاتيكي قابهاي صلب در محيط ترانس ايزوتروپ
بررسي نتيجه عملكرد توپي در چالهاي آتشكاري تونل XLPE400 نيروگاه سد مسجد سليمان - ايران
تعيين شرايط ناپيوستگي¬هاي توده سنگ ميزبان تونل انحراف آب سد استور
مقايسه روشهاي مدلسازي عددي توده سنگ درزه دار در تحليل تونلها و سازه هاي زيرزميني
كاربرد كشيدگي سنج به عنوان يك سيستم رفتارسنجي مطالعه موردي تونل اكتشافي تالون
كاربري و طراحي فضاهاي بزرگ زيرزميني
نحوه انتخاب و تهيه مشخصات فني ماشين حفر تونل در پروژه قطعات سوم و چهارم تونل انتقال آب قمرود
آناليز و طراحي شفت كيلومتر 750+0 تونل سوم كوهرنگ
طراحي پوشش فلزي پنستاك تحت فشار براساس اندركنش هيدرومكانيكي توده سنگ و پوشش در تونل آب بر سد سيمره
نمودارهاي طراحي گودهاي مهارشده با بستهاي افقي بر اساس روش ترزاقي و پك
تحليل پايداري با استفاده از داده هاي ابزاردقيق در تونل اكتشافي تالون واقع در آزاد راه تهران- شمال
مروري بر روش اجراي ميل مهارهاي بلند در مغار هاي پروژه طرح توسعه نيروگاه مسجد سليمان
استفاده از تحليل برگشتــي در تخمين پارامترهاي خاك در پروژه تونلهاي بزرگراه رسالت
ارزيابي نتايج رفتارنگاري مغارهاي زيرزميني سد مسجد سليمان
مدل سازي رفتار سنگ دوزها در توده هاي سنگي اطراف تونل با تكيه بر توزيع تنش در بدنه سنگ دوز
تعيين محدوده گسله كوه سفيد درتونل چشمه لنگان با استفاده از روش TSPمنبع این مقاله : ایران سازه، وبسایت تخصصی مهندسی عمران
http://www.iransaze.com

آدرس این مطلب :
http://www.iransaze.com/article901.htmlhttp://www.iransaze.com/modules.php?name=News&file=article&sid=901

INP_Nuke © IranNuke.com